విశ్లేషణ

ఏ గూటి పక్షి ఆ గూటి పలుకులే పలుకు అన్నట్టు, నేటి మీడియా మేధావుల విశ్లేషణలు కాస్తా తమకు అనుకూల వర్గాల కోసం అక్షరాన్ని సైతం తాకట్టు పెట్టేసి నిజాలను దాచేస్తున్నారు.. ఇలాంటి విశ్లేషణ లు ప్రజల ఆలోచనల పై కూడా ప్రభావాన్ని చూపటమే కాకుండా వారి మనస్సులో విష భీజలు నాటడం జరుగుతుంది.. కులం,మతం,ప్రాంతం,వర్గాలకు అతీతంగా మా విశ్లేషణ లు కొనసాగిస్తామని అమ్మలాంటి అక్షరం పై ప్రమాణం చేస్తున్నాము..

Please follow and like us:
0

Ravi Kumar Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *